Siin on teil võimalik taotleda luba puu raieks või hoolduslõikuseks vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrusele nr 17.

Üldiselt võib raieluba  ja hoolduslõikusluba taotleda  puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku volitatud isik.

 

Raieloa taotlusele lisatakse:

1) ehitusluba ja väljavõte projekti asendiplaanist koos dendroloogilise hinnanguga, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;

2) ühistu üldkoosoleku otsus, kui on moodustatud ühistu, kuivanud puu puhul ühistu juhatuse otsus;

3) kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu;

4) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

 

Hoolduslõikusloa taotlusele lisatakse:

1) ühistu juhatuse otsus, kui on moodustatud ühistu või kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu;

2) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

 

Raieks ja hoolduslõikuseks ei ole vaja luba taotleda:

1) alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule;

2) viljapuule;

3) tormiheit, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või okstele;

4) kuivanud okste või vesivõsude kõrvaldamiseks.

Täpsemat informatsiooni leiate teenuskaardilt https://www.tallinn.ee/Teenus-Raieluba 

Tehniliste probleemide korral pöörduge unto@tallinnlv.ee