Rootsi keel B1.2

Tegemist on 1. osaga B1.2 keelekursusest, mille kogumaht on 60 akadeemilist tundi ning mis jätkub kevadsemestril.  Kursus sobib neile, kes on lõpetanud B1.1 kursuse või omandanud rootsi keele muul moel iseseisva keelekasutaja tasemel. Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart. Alustame Rivstart B1+B2 peatükiga 2. Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi, loetakse tekste jne.
10.09.2020 - 14.01.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse suur loenguruum
Rootsi keel B1.2 150,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Grammatika:

Isikulised ja enesekohased asesõnad, enesekohased tegusõnad, sõnade järjekord pea- ja kõrvallauses, sidesõnad, tegusõnade ajavormid, oleviku kesksõna.

Sõnavara, suhtlemine teemadel:

  • sõprus, suhted ja isikuomadused
  • elustiil, raha ning ametid
  • koduloomad ja metsloomad

Õppekava maht sügispoolaastal on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab iseloomustada oma sõpru ning arutleda selle üle, mis on talle sõprade juures oluline
  • oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma arvamust ning anda nõu
  • teab rootsikeelseid loomanimetusi ning oskab jutustada oma koduloomadest
  • mõistab kirjalikke ja suulisi tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda