Rootsi keel B1.2, jätkukursus

Tegemist on 2.osaga B1.2 keelekursusest, mis alustas sügissemestril. Kursus sobib aga ka neile, kes on muul moel omandanud rootsi keele iseseisva keelekasutaja tasemel. Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart B1+B2. Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine. Kursusel kasutatakse paaristööd ja kuulamisharjutusi, loetakse tekste ning tehakse grammatikaharjutusi.
14.01.2021 - 27.05.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse väike loenguruum
Rootsi keel B1.2, jätkukursus 200,00 €

Kursuse fookus ja teemad võivad kursuse jooksul veidi muutuda, lähtudes osalejate vajadustest.

Grammatika: Eessõnad (hos, till, på), sidesõnad, kaudne kõne, tegusõna ajad (sh tulevik), relatiivsed asesõnad vilket ja något som, tingiv kõneviis.

Sõnavara, suhtlemine:

  • vaba aeg
  • fredagsgmys
  • harjumused ja halvad harjumused
  • Rootsi riigikord ja poliitilised parteid

Kursuse jooksul loeme ühiselt läbi ka ühe rootsikeelse raamatu ning arutleme loetu üle.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab rääkida teemal fredagsmys, vaba aeg, head ja halvad harjumused
  • omab põhiteadmisi Rootsi riigikorra, kuningapere ning parteide kohta
  • oskab moodustada tulevikku ja kasutada tingivat kõneviisi
  • mõistab kirjalikke ja suulisi tekste kui teema kuulub tema huvivaldkonda
  • oskab kirjeldada loetud raamatu tegevustikku ning tegelasi, teha sellest lühikokkuvõtte