Rootsi suhtluskeele veebipõhine kursus: A2.1-tasemele

Kursus sobib neile, kes on rootsi keeles eelnevalt läbinud algtaseme. Kasutatakse õpikuid Mål 1 ja Rivstart A1+A2. Veebipõhine kursus toimub keskkonnas Zoom. Kursusel arendatakse nii lugemis,- kuulamis- ja rääkismisoskust kui ka grammatika teadmisi. Tundideks kasutatav keskkond võimaldab teha nii kuulamisharjutusi kui kirjutada ”tahvlile”, jagada saab oma ekraani ning teha dialooge väiksemates gruppides. Õpe toimub minigrupis (4 õppijat). Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.
01.06.2020 09:00 - 22.07.2020 11:30
Tallinna Rahvaülikool
Rootsi suhtluskeele veebipõhine kursus: A2.1-tasemele 240,00 €

Grammatika

Sõnade järjekord lauses, reegi- ja ebareeglipärased verbid, lihtminevik, lühivastused, omastavad asesõnad (minu, sinu, meie oma), isikuliste asesõnade objektivorm (mind, sind, meid jne), nimisõna ainsus ja mitmus.

Sõnavara, suhtlemine:

 • Igapäevaelu
 • Ajaväljendid
 • Päevakava
 • Telefonifraasid
 • Perekond ja suguvõsa
 • Põhitoiduained

Kursuse lõpetaja oskab:

 • vestelda igapäevastel lihtsamatel tuttavatel teemadel
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja põhilisi telefonifraase
 • oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust
 • oskab rääkida oma päevast ja näiteks sellest, mis juhtus eile (lihtminevik)
 • oskab rääkida oma toiduharjumustest

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.