Biojäätmete mahuti taotlemine

Kõik 700 biojäätmete kodukompostrit on otsas. Taotleda saab veel 80L ja 140L mahuteid.

Jäätmeseaduse ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb jäätmeid nende tekkekohal koguda liigiti. Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb Eestis korraldada hiljemalt 31.detsembriks 2023, kuid Tallinnas planeeritakse seda varem – kevadeks 2023.

 

Projekti „Biojäätmete liigiti kogumise ja kohtkompostimise edendamine Tallinna linnas“ raames eraldati Tallinna Strateegiakeskusele Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt toetus 700 tk biojäätmete kodukompostri ja 1000 140-liitrise biojäätmete kogumismahuti soetamiseks ning kompostimise koolituste läbiviimiseks. Lisaks projektile soetas linn 4000 tk 80-liitrist biojäätmete kogumismahutit. Biojäätmete kodukompostreid ja kogumismahuteid hakatakse Tallinna linna elanikele jagama esitatud taotluste alusel. Kogumismahuti on taotlejale tasuta, kuid taotleja peab ise ühendust võtma oma piirkonna jäätmevedajaga ning sõlmima biojäätmete äraveo lepingu. Laekunud taotlusi menetleb Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond.

Taotlemise tingimused:

  1. Taotlusi võetakse vastu alates 15. septembrist 2022. Taotlusi saab esitada kuni kodukompostreid või kogumismahuteid jagub. Kodukompostrite või kogumismahutite lõppemisel taotluste vastuvõtt peatatakse ning taotlused, mis on esitatud pärast kogumismahutite või kodukompostrite lõppemist, jäetakse läbi vaatamata.
  2. Taotleda saavad vaid füüsilised isikud.
  3. Taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Tallinna aadressil, kuhu kodukompostrit või kogumismahutit taotletakse.
  4. Tallinna haldusterritooriumil asuva üksikelamu, paarismaja, ridaelamu boksi või kahe korteriga elamu elanik saab taotleda elamu asukoha aadressile kas ühte kodukompostrit või ühte kogumismahutit.
  5. Taotleja peab olema liitunud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga.

Lisainfo taotletavate kogumisvahendite, projekti ja jäätmevedajate kohta https://www.tallinn.ee/et/keskkond/biojaatmed.

Teenuse taotlemine EVALD-i infosüsteemi kaudu

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )