Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski.

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Teenust osutatakse isikutele, kellel elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond on välja selgitanud abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi ning andnud õiguse teenuse kasutamiseks. Teenuse liigid on: liiniveo-, juhuveo- ja taksoveoteenus.

 • Liiniveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Liiniveoteenus on teenus, mille puhul puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee (veoliin).

Liiniveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja 1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks 2) kes vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.

Veoliini määrab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kindlaks koostöös transpordiettevõtjaga arvestusega, et: 1) samal veoliinil on võimalik korraga vedada maksimaalset arvu teenuse kasutajaid 2) liiniveoteenuse kasutaja ühe sõidukorra kestus võib olla kuni 1 tund ja 15 minutit.

Amet võib veoliini määrata väljaspool Tallinna linna haldusterritooriumi asuva õppeasutuseni, kui Tallinna linna haldusterritooriumil ei ole teenuse kasutaja vajadustele vastavat õppeasutust.

Liiniveoteenuse maht ühele kasutajale on kuni kaks sõidukorda päevas. Kui teenuse kasutaja vajab teenust lisaks tööle või õppeasutusse sõidule ka hoolekandeasutusse sõitmiseks, on teenuse maht ühele kasutajale kuni neli sõidukorda päevas.

Liiniveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidukorra elektroonilise sõidukaardiga. Liiniveoteenus on kasutajale tasuta.

 • Juhuveoteenus

Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ja aeg määratakse kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.

Juhuveoteenust on õigus kasutada vastaval isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja 1) kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle ja 2) kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.

Juhuveoteenuse kasutaja registreerib iga sõidu elektroonilise sõidukaardiga. Juhuveoteenust osutatakse nii linna haldusterritooriumil kui ka sealt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

   1. maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta;
   2. maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus;
   3. osaliselt tasulise sõidukorra omaosalustasu 2 eurot;
   4. täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
   5. täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on:

  1. maksimaalselt 2 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta;
  2. omaosalustasu 13 senti kilomeetri eest;
  3. täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendriaastas;
  4. täistasulise sõidukorra tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.
 • Taksoveoteenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Taksoveoteenust on õigus saada vähemalt kolmeaastasel raske või sügava puudega tallinlasel, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Taksoveoteenus on teenus, mille puhul liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki või tavasõiduki tellib ning sõidu lähte- ja sihtkoha ja aja valib teenuse kasutaja. Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad

Taksoveoteenuse kasutamisel on:

   1. linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot;
   2. omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest;
   3. täistasulisi sõidukordi piiramatult kasutaja kohta kalendrikuus;
   4. täistasulise teenuse tasu suurus vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuseosutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Teenuse taotlemine Tallinna linna sotsiaaltranspordi infosüsteemi kaudu

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest registritest, näiteks rahvastikuregistrist, sotsiaalkaitse infosüsteemist, Eesti hariduse infosüsteemist või Tallinna lemmikloomaregistrist.