Biojäätmete mahuti taotlemine üksik- ja paariselamutele

NB! 80-liitrised biojäätmete mahutid on otsas ja taotleda saab vaid 140-liitrist mahutit.

Jäätmeseaduse ja Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb jäätmeid nende tekkekohal koguda liigiti. Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb Eestis korraldada hiljemalt 1. jaanuarist 2024, kuid Tallinnas tehakse seda varem – 1.juunist 2023.

Biojäätmete kogumismahuteid jagatakse Tallinna linna elanikele esitatud taotluste alusel. Kogumismahuti on taotlejale tasuta, kuid peale mahuti kättesaamist tuleb kahe nädala jooksul sõlmida oma praeguse jäätmevedajaga lepingu lisa ning kokku leppida biojäätmete mahuti tühjendussagedus. Uue jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb biojäätmete kogumismahutit tühjendada minimaalselt korra kahe nädala jooksul.

Kõrvuti asetsevad kinnistud võivad kasutada jäätmemahuteid ühiselt. Selleks tuleb sõlmida ühismahuti kasutamise leping. Jäätmevedajate kontaktid ja hinnakiri.

Laekunud taotlusi menetleb Tallinna Strateegiakeskuse ringmajanduse osakond. 

Taotlemise tingimused:

1.Tallinna haldusterritooriumil asuva üksikelamu, paarismaja, ehitisregistris üksikelamuna registreeritud ridaelamu boksid ja kuni kahe korteriga kinnistu asukoha aadressile saab taotleda ühe tasuta kogumismahuti.

Selgitus: kui paarismaja üks elanik taotleb tasuta mahuti, siis samal kinnistul asuva paarismaja teised elanikud rohkem tasuta mahuteid taotleda ei saa. Soovitame paarismaja elanikel kasutada ühist mahutit ning selleks sõlmida ühismahuti kasutamise leping.

1-4 korteriga elamutele soovitame 80-liitrist kogumismahutit.

2.Taotleda saavad vaid füüsilised isikud.

3.Taotleja Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Tallinna aadressil, kuhu kogumismahutit taotletakse.

4.Taotleja peab olema liitunud aastaringselt korraldatud jäätmeveoga ehk taotleja elukoha aadressil peab olema kehtiv segaolmejäätmete äraveo leping.

5.Taotlusi saab esitada kuni kogumismahuteid jagub. Kogumismahutite lõppemisel taotluste vastuvõtt peatatakse ning taotlused, mis on esitatud pärast kogumismahutite lõppemist, jäetakse läbi vaatamata

 

Projekti „Biojäätmete liigiti kogumise ja kohtkompostimise edendamine Tallinna linnas“ raames eraldati Tallinna Strateegiakeskusele Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt toetus 700 tk biojäätmete kodukompostri ja 1000 140-liitrise biojäätmete kogumismahuti soetamiseks ning kompostimise koolituste läbiviimiseks. Lisaks projektile soetas linn 4000 tk 80-liitrist biojäätmete kogumismahutit. 

BIOJÄÄTMETE KODUKOMPOSTRITE TAOTLEMINE ON LÕPPENUD!

Kõik projekti raames hangitud 700 tk kodukompostrit on omale omaniku leidnud. Kompostrite jätkukampaaniat ei ole kavandatud.

Lisainfo taotletavate kogumisvahendite, projekti ja jäätmevedajate: https://www.tallinn.ee/et/keskkond/biojaatmed

Teenuse taotlemine EVALD-i infosüsteemi kaudu

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )