Rootsi keel A1.2/A2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme. Kasutatakse õpikuid Rivstart A1+A2, Mål 1 jt. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel. Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.
25.01.2021 - 10.05.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse väike loenguruum
Rootsi keel A1.2/A2 300,00 €

Kursuse sisu:

Grammatika: Omastavad asesõnad (minu, sinu, meie oma), ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid, lihtminevik ja täisminevik, abitegusõnad, omadussõnad, nimisõna ainsus ja mitmus, nimisõna määratud ja määramata vorm, järgarvud.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu
 • ajaväljendid
 • järgarvud ja kuupäevad
 • ilmafraasid
 • perekond ja suguvõsa
 • ametid
 • sisseostude tegemine
 • rõivaesemed
 • põhitoiduained
 • reisimine

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja:

 • suudab aru saada lihtsamast igapäevavestlusest
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta
 • oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust
 • oskab lihtsamate vahenditega kirjeldada inimesi ja esemeid
 • teha lihtsamaid sisseoste rootsi keeles
 • oskab rääkida kaasa teemal reisimine ja tutvustada Eestit