Rootsi keel A2.2

Kasutatakse põhiliselt õpikut Rivstart A1+A2. Kursuse eesmärk on nii suulise väljendusoskuse parandamine kui sõnavara ja grammatikaoskuste täiendamine.
25.01.2021 - 10.05.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse väike loenguruum
Rootsi keel A2.2 300,00 €

Kursusel kasutatakse paaristööd ja kuulamisharjutusi, loetakse tekste ning tehakse grammatikaharjutusi.

Grammatika: Tegusõna aegade kordamine ja kinnistamine, kaudne kõneviis, relatiivsed kõrvallaused, sidesõnad innan, medan, trots att, även om, för att, omastavad asesõnad ja enesekohased omastavad asesõnad, asesõnad någon, inget, alla, en del jne.

Sõnavara, suhtlemine:

  • suvekodu
  • kombed ja tavad (lauafraasid, peokutsed)
  • Rootsi ja rootslased
  • Rootsi kliima
  • kool ja haridus

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete, kodutööde ning grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab:

  • rääkida oma suvekodust ja/või sellest, mida talle meeldib/ei meeldi maal teha
  • tunneb paremini Rootsi kombeid ja traditsioone
  • oskab kirjutada lihtsat sünnipäeva vm kutset
  • lugeda lihtsat kirjeldavat faktiteksti
  • rääkida natuke oma kooliajast