Soome keele algkursus A 0 - A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих)

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.
10.10.2020 - 12.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Soome keele algkursus A 0 - A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих) 135,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õppijaid suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, jutustama, ümber jutustama, instseneerima jne).

Õppimist toetab kujundav hindamine. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis.

Eeltingimusi kursusel osalemiseks ei ole.